Dayton Town Council Receives Four Bids to Install New Bridge